Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

bezznazwy
6485 f588
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawhattever whattever
bezznazwy
bezznazwy
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming vialeniwieec leniwieec
bezznazwy
8915 e35c
Reposted fromechium echium vialeniwieec leniwieec
bezznazwy
bezznazwy
3458 a528 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viaLoveTheWorld LoveTheWorld
bezznazwy
8995 2b3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaLoveTheWorld LoveTheWorld
bezznazwy
1155 61b0
Reposted frommartynkowa martynkowa viaLoveTheWorld LoveTheWorld
bezznazwy
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialeniwieec leniwieec
bezznazwy
Chcę być częścią jego świata. Nie całością.
Reposted fromte-quiero te-quiero vialeniwieec leniwieec
bezznazwy
bezznazwy
bezznazwy
bezznazwy

June 28 2015

bezznazwy
bezznazwy
bezznazwy
bezznazwy
0591 7138
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialeniwieec leniwieec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl