Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2015

bezznazwy
6689 f2ca
bezznazwy
9650 e5c7
bezznazwy
9912 8505
bezznazwy
8294 7e27
Reposted fromkakus kakus viamoda24157 moda24157
bezznazwy

Zostaw na później wszystko, co mówiłaś przed chwilą
Tylko patrz i spojrzeniem wyznawaj mi miłość

— małpa
Reposted fromcytaty cytaty vialeniwieec leniwieec
8138 4749 500
Reposted frombuddhablink buddhablink viamoda24157 moda24157
bezznazwy
Reposted fromoll oll viamoda24157 moda24157
bezznazwy
fajnie jest mieć kogoś, komu mówi się dobranoc. 
bezznazwy
bezznazwy
1259 0965
Reposted fromdailylife dailylife viamoda24157 moda24157
bezznazwy
8104 ceaf
Reposted fromDoopamina Doopamina viamoda24157 moda24157
bezznazwy
8342 1b0b
Reposted fromajema ajema viamoda24157 moda24157

June 08 2015

bezznazwy
Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.
— L. M. Montgomery
bezznazwy
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viamoda24157 moda24157
bezznazwy
Trzymaj głowę wysoko i środkowy palec jeszcze wyżej.
— znalezione
Reposted fromflorentte florentte viamoda24157 moda24157
bezznazwy
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viamoda24157 moda24157
4705 e936
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viapeluda peluda
bezznazwy
0416 e0ca
Reposted fromcalifornia-love california-love
bezznazwy
Najważniejsze to nieczego sobie nie wmawiać. Nie wkręcać. Nie liczyć na rozwinięcie nic nie znaczących wydarzeń. Po prostu nie oczekiwać.
— noc z panem k.
Reposted fromdepresja depresja viaarrrrrrrr arrrrrrrr
bezznazwy
Jest, jak jest. Tak ma być. Tak wyszło. Chciałem, by było inaczej. Można sobie chcieć. Chcieć zawsze można. Nikt tego nie zabrania. Nikt za to nie płaci.
— Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl